បច្ចេកវិទ្យា Blockchain

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុន Z1 FINANCIAL ពង្រីកសក្តានុពលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ Admin 27/June/2022 15:31

ក្រុមហ៊ុន Z1 FINANCIAL ជាក្រុមហ៊ុនដែលអភិវឌ្ឍថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាវិនិយោគ Investment Platform សម្រាប់ការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យតាមបែបបច្ចេកវិទ្យា Blockchain បានពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្ម​របស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្