បច្ចេកវិទ្យា អចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
ផុតពីកូវីដ-១៩ ទៅ ការទិញ-លក់អចលនទ្រព្យតាមប្រពន្ធបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែពេញនិយម Bunthoeun Chhut 22/October/2020 16:44

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាន់តែច្រើនឡើងៗកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល ដើម្បីបម្រើដល់ប្រតិបត្តិការទិញ-លក់អចលនទ្រព្យ ហើយការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យានេះក៏កំពុងផ្លាស់ប្តូរដំណើរការវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម