បច្ចេកវិទ្យា

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុនចិនផ្តល់សេវាអចលនទ្រព្យតាម App មានចំណូលកើនខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ ២០២០ Bunthoeun Chhut 20/March/2021 19:49

ក្រុមហ៊ុន KE Holdings Inc ឬគេស្គាល់ថា Beike ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយរបស់​ចិន​ផ្តល់​សេវាកម្មទិញ-លក់អចលនទ្រព្យ​តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា បានប្រកាសពីកំណើនប្រាក់ចំណូលយ៉ាងគំហុកកាលពីឆ្នាំ ២០២០ បើទោះបីជាក្រុមហ៊ុន