បង្កើនទុនវិនិយោគ

មាន 1 អត្តបទ
វិនិយោគិនបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ហើយគ្រោងបង្កើនទុនវិនិយោគឆ្នាំនេះ Bunthoeun Chhut 08/February/2021 19:05

ការវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងកាន់តែមានភាពសកម្ម​នៅឆ្នាំនេះ ស្របពេលការសិក្សារថ្មីមួយបង្ហាញថា ​វិនិយោគិនអន្តរជាតិ​បានបង្កើនទំនុកចិត្តខ្ពស់​ និងត្រៀមខ្លួនបង្កើនទុន​វិនិយោគច្រើនជាង​មុននៅឆ្នាំ ២០២១ នេះ។