បង្កើតចំណូលអចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
៤យ៉ាង បង្កើតចំណូលពីអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា Bunthoeun Chhut 07/April/2022 17:33

អ្នកវិនិយោគជាច្រើននៅលើពិភពលោក សុទ្ធតែបានវិនិយោគអចលនទ្រព្យ ដោយជឿជាក់ថាការវិនិយោគលើវិស័យនេះអាចកសាងស៊េរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជាវិថីឆ្ពោះទៅបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភ។ អចលនទ្រព្យ ត្រូវបានចាត់ទុកថ