និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា

មាន 2 អត្តបទ
កិច្ចសហការបង្កើនទំនុកចិត្តទីផ្សារអចលនទ្រព្យ តាមរយៈវិស័យមូលបត្រ និងបរធនបាលកិច្ច Bunthoeun Chhut 17/September/2022 17:33

ក្រុមហ៊ុន Zillennium Group ដែលជាបណ្តុំទីផ្សារអចលនទ្រព្យដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជា បានសម្រេចកិច្ចសហការជាមួយ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីសក្តានុពលនៃវិស័យមូលបត្រ វិស័យបរធន

អាជីវកម្មទ្រព្យឌីជីថល ចាប់ផ្តើមមានការគិតគូរពីបទប្បញ្ញាត្តិគ្រប់គ្រង Torng Rotanak 01/July/2022 16:33

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក) បានចុះអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Binance ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍផ្លេតហ្វមវិនិយោគទ្រព្យឌីជីថលដ៏ធំលើពិភពលោកដើម្បីសហការអភិវឌ្ឍក្របខណ្ឌបទប្បញ្ញាត្តិគ្រប់គ្រងនិងអភិ