ធនាគារជាតិ

មាន 2 អត្តបទ
កម្ចីទិញផ្ទះដែលផ្តល់ឲ្យដោយធនាគារបានកើនដល់ ៣ ពាន់លានដុល្លារ Bunthoeun Chhut 14/July/2020 14:43

ភ្នំពេញ៖ កម្ចីទិញផ្ទះដែលផ្តល់ឲ្យដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារនៅកម្ពុជាបានកើនដល់ចំនួន ៣ ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ឆ្នាំ ២០២០ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC)

អន្តរាគមន៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលើការប្រាក់កម្ចីនៅតែមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព Bunthoeun Chhut 03/April/2020 16:13

ភ្នំពេញ៖ លោកស្រី ជា សិរី ដែលជាឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃសុក្រទី ៣ មេសាឆ្នាំ ២០២០ នេះ​បានពន្យល់ពីវិធានការមួយចំនួនដែលធនាគារកណ្តាលរបស់កម្ពុជាបានអនុវត្តន៍ និងមូលហេតុដ