ធនធានមនុស្ស

មាន 1 អត្តបទ
អ្នកជំនាញផ្នែកធនធានមនុស្ស៖ បុគ្គលិកត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីដឹកនាំចំណែកណាមួយនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Bunthoeun Chhut 24/December/2019 18:11

ភ្នំពេញ៖ ក្រុម​ហ៊ុន​ Zillennium Co., Ltd ដែល​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​សេវា​អចលន​ទ្រព្យ​ធំ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា ​បាន​រៀប​ចំ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលជំ​នួយ​ស្មារតី​មួយនៅ​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ ២០១៩​ ​​​ដោយ​ផ្តោត​សំ​ខាន់​លើជំ