ទ្រព្យឌីជីថល

មាន 1 អត្តបទ
អាជីវកម្មទ្រព្យឌីជីថល ចាប់ផ្តើមមានការគិតគូរពីបទប្បញ្ញាត្តិគ្រប់គ្រង Admin 01/July/2022 16:33

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក) បានចុះអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Binance ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍផ្លេតហ្វមវិនិយោគទ្រព្យឌីជីថលដ៏ធំលើពិភពលោកដើម្បីសហការអភិវឌ្ឍក្របខណ្ឌបទប្បញ្ញាត្តិគ្រប់គ្រងនិងអភិ