ទីផ្សារអចលនទ្រព្យសម្រាប់ដាក់ជួល

មាន 1 អត្តបទ
អចលនទ្រព្យជួលកំពុងវិលទៅរកកំណើនល្អឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះ Bunthoeun Chhut 28/March/2022 19:29

ទីផ្សារអចលនទ្រព្យសម្រាប់ដាក់ជួល ចាប់ផ្តើមបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមានឡើងវិញដោយសារកំណើនតម្រូវការជួលទីតាំងធ្វើអាជីវកម្ម តម្រូវការស្នាក់នៅប្រជាជនក្នុងស្រុក និងការវិលត្រលប់មកវិញជាបណ្តើរៗនៃអ្នកវិនិយោគ និងភ្ញៀវទេស