ទីផ្សារអចលនទ្រព្យប៉ាស៊ីហ្វិក

មាន 1 អត្តបទ
ការទិញ-លក់កើនខ្លាំងឆមាសទី១ ខណៈវិនិយោគិនបង្កើនទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើង Bunthoeun Chhut 27/July/2021 19:11

ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅបណ្តាប្រទេសក្នុង​តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានបង្ហាញពីកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់​ក្នុងរយៈពេល៦ ខែដំបូងឆ្នាំ២០២១ (មករា-មិថុនា) ដោយមាន​ប្រតិបត្តិការទិញ-លក់អចលនទ្រព្យ​ក្នុងតម្លៃជា​ទឹកប្រាក់ជាង