ទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
វិស័យអចលនទ្រព្យក្លាយជាអ្នកស្រូបទាញកម្លាំងពលកម្មជំនាញដ៏លេចធ្លោពេលនេះ និងអនាគត Bunthoeun Chhut 17/March/2021 16:53

ភ្នំពេញ៖ វិស័យអចលនទ្រព្យ បានក្លាយ​ជាវិស័យលេចធ្លោមួយក្នុងការស្រូបទាញកម្លាំងពលកម្មជំនាញក្នុងទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជា ស្របពេលតម្រូវការ​ពី​វិស័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតចាប់ផ្តើមថមថយ ឬផ្តល់ឱកាសរីកចម្រើនតិចជាងមុន។