ទីតាំងជួលអាជីវកម្ម

មាន 1 អត្តបទ
តម្លៃជួលទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មក្នុងផ្សារទំនើបសហគមកើនឡើងជាសញ្ញាល្អ Bunthoeun Chhut 08/April/2021 17:48

ភ្នំពេញ៖  ទីតាំងសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រភេទផ្សារ​ទំនើបសហគមន៍ (community mall) មានតម្លៃជួលកើនឡើងនៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ខណៈដែលតម្លៃជួលទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មនៅតាមប្រភេទផ្សារទំនើបផ្សេងទៀតនៅដដែល ឬខ្លះ​ថ