ទីតាំងការិយាល័យ ៣៨កន្លែងទូទាំងប្រទេស

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុន 5 កំពុងស្វែងរកជួល ឬ ទិញទីតាំងអាជីវកម្មថ្មីរហូតទៅដល់ 38 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស Bunthoeun Chhut 12/August/2020 17:41

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន 5 ដែលចម្រុះដោយប្រតិបត្តិករសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ និងក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋានបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាស្វែងរកទីតាំងល្អៗរហូតដល់ទៅ 38 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្កើតការិយាល័