ទិផ្សារលំនៅឋាន

មាន 1 អត្តបទ
តំបន់ទាំងនេះ នឹងមានការវិនិយោគលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យច្រើនជាងគេ Bunthoeun Chhut 26/March/2021 19:36

ទីផ្សារលំនៅឋាននៅតាមតំបន់សំខាន់ៗចំនួន៦កន្លែងក្នុងប្រទេសថៃ នឹងងើបឡើងខ្ពស់នៅរយៈពេលពីរឆ្នាំខាងមុខ ដោយសារការរំពឺងទុកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងវិលត្រលប់មករកប្រក្រតីភាពឡើងវិញ និងកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរ។ នេះបើតាមរបាយក