ទិញភាគហ៊ុន

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុន Alibaba របស់ចិនសម្រេចទិញភាគហ៊ុនអតីតអគារខ្ពស់ជាងគេនៅសឹង្ហបុរី Bunthoeun Chhut 28/May/2020 16:25

សិង្ហបុរី៖ ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group ដែលជាក្រុមហ៊ុន E-Commerce ដ៏ធំរបស់ចិនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការទិញភាគហ៊ុន ៥០ ភាគរយនៅក្នុងអគារ AXA Tower នៅសឹង្ហបុរី ដែលធ្លាប់ជាអគារខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅដែនដីកោះមួយនេះតាំងព