ទិញធូរថ្លៃ ចំណេញខ្ពស់

មាន 1 អត្តបទ
វិធីសាស្រ្តពីរដែលអ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យតែងរកចំណូលពីការទិញផ្ទះ Bunthoeun Chhut 19/March/2021 17:58

ផ្ទះគឺជាតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់មនុស្ស ហើយអចលនទ្រព្យប្រភេទនេះបានដើរតួនាទីទាំងសម្រាប់ជាទីជម្រក និងដើម្បីវិនិយោគ។ សម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលទិញផ្ទះដើម្បីទុកលក់ចំណេញ ផ្ទះមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ជាកន្លែងស្នាក់នៅប៉ុណ