ទម្លាប់ល្អ វិនិយោគិនអចលនទ្រព្យពូកែ

មាន 1 អត្តបទ
ទម្លាប់ល្អទាំង១០ចំណុចនេះដែលវិនិយោគិនអចលនទ្រព្យជោគជ័យអនុវត្តជាប្រចាំ Bunthoeun Chhut 22/April/2021 08:00

ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យអាចនឹងជោគជ័យ ប៉ុន្តែបើមិនដឹងពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការវិធីវិនិយោគ នោះលោកអ្នកអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់។ វិធីសាស្រ្តនិងចរិកលក្ខណៈចំបាច់មួយចំនួនខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យអលនទ្