ត្រីមាសទី១

មាន 1 អត្តបទ
គម្រោងលំនៅឋានថ្មីៗជាច្រើនប្រកាសបើកលក់ Bunthoeun Chhut 07/April/2021 19:10

ភ្នំពេញ៖ ទីផ្សារលំនៅឋានកម្ពុជានៅតែមានការផ្គត់ផ្គង់ល្អ ដោយមានគម្រោងថ្មី និងគម្រោងបញ្ចប់ការសាងសងសរុប ៣២ បានដាក់លក់លើទីផ្សារក្នុងរយៈពេល ៦ ខែចុងក្រោយនេះ (ខែកញ្ញ២០២០ ដល់ មិនា២០២១) ស្មើនឹងចំនួនផ្ទះ ២ម៉ឺនខ្ន