តំបន់ទេសចរណ៍

មាន 1 អត្តបទ
ត្រឹមរយៈពេលពីរឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានអចលនទ្រព្យដាក់លក់ ១ពាន់ទីតាំង Bunthoeun Chhut 12/January/2022 17:56

ចំណុចសំខាន់៖ ដីធ្លីជាង ១ពាន់ទីតាំង​បានកំពុង​ដាក់លក់តាមរយៈក្រុមហ៊ុន Century 21 Zillion Holding ទីតាំង៣កន្លែងមានការវិនិយោគលើរីហ្សតច្រើនជាងគេ ស្រុក៤ មានតម្លៃដីដាក់លក់ខ្ពស់បំផុត ៣៥ ដុល្លារក្ន