តើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស អាចជួយអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យបានដែរឬទេ?

មាន 1 អត្តបទ
តើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស អាចជួយអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យបានដែរឬទេ? Torng Rotanak 15/May/2023 16:41

ដោយ​ អាន ស៊ីថាវ ចំណុច​សំខាន់​៖ តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​នៅ​កម្ពុជា​ដែលដំណើរការ​មាន​ចំនួន ៤៨​តំបន់​ យ៉ាង​ហោច​ណាស់​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​នីមួយ​ៗ ត្រូវ​ការ​ដី​យ៉ាង​តិច​បំផុត ១០០​ហិចតា គោលបំណង​នៃ​