តម្លៃអចលនទ្រព្យ វាយតម្លៃ​

មាន 1 អត្តបទ
ខាតឬចំណេញ គឺកត្តាទាំងនេះហើយដែលជះឥទ្ធិពលដល់តម្លៃអចលនទ្រព្យ Bunthoeun Chhut 20/April/2021 18:00

រាល់ការវិនិយោគតែងរំពឹងពីផលចំណេញ ហើយការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចគ្នា។ ការទិញអចលនទ្រព្យដើម្បីវិនិយោគបានចំណេញ តែងអាស្រ័យលើភាពវៃឆ្លាតរបស់អ្នកវិនិយោគ ដែលជាទូទៅគេ​មើលទៅលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖