តម្លៃអចលនទ្រព្យ ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ វិនិយោគ

មាន 1 អត្តបទ
ចង់ដឹងតម្លៃអចលនទ្រព្យឡើងឬុចុះគួរស្វែងយល់កត្តាទាំងនេះ Bunthoeun Chhut 23/April/2021 09:00

ដូចគ្នា​នឹងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែរ ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យជៀសមិនផុតពីការទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឱ្យតម្លៃទីផ្សារមានការថមថយ ដែលលោកអ្នកគួរស្វែងយល់ដើម្បីវិនិយោគឱ្យចំកាលទេសៈ និងបញ្ចៀស​ហានិភ័យផ្សេងៗ។