តម្លៃដីខេត្តបាត់ដំបង

មាន 1 អត្តបទ
ការរីកដុះដាលនៃគម្រោងបុរី កំពុងបង្កើនតម្លៃដីធ្លីក្នុងក្រុងបាត់ដំបង Bunthoeun Chhut 11/August/2021 18:15

ខេត្តបាត់ដំបង៖ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បុរីលំនៅឋាន​កំពុងរីកដុះដាល​ក្នុងតំបន់ក្រុងបាត់ដំបង  ដែលគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នមាន៦ គម្រោងធំៗ ហើយគម្រោងបុរីទាំងនេះបានជួយបង្កើនតម្លៃដីដែលនៅជុំវិញ។ លោក កែវ សារ៉ន ប្រធានសាខាក្