តម្លៃដីក្រុងភ្នំពេញ

មាន 1 អត្តបទ
សង្កាត់ចំនួនបួនក្នុងខណ្ឌដូនពេញមានតម្លៃដីខ្ពស់ជាងគេ Bunthoeun Chhut 02/July/2021 10:41

សង្កាត់សំខាន់ៗ ចំនួន៤ក្នុងខណ្ឌដូនពេញមានតម្លៃដីខ្ពស់ជាងគេ ដោយសារស្ថិតក្នុងតំបន់មជ្ឍមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏មមាញឹកជាងគេនៃរាជធានីភ្នំពេញ ។ យោងតាមតម្លៃដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុន Century 21 Zillion Holding ប្រចាំសាខ