តម្លៃជួលលំនៅឋាន

មាន 1 អត្តបទ
រដ្ឋាភិបាលចិនរឹតបន្តឹងចំពោះម្ចាស់ទ្រព្យ មិនឱ្យតម្លើងថ្លៃជួលលើសពី ៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ Bunthoeun Chhut 02/September/2021 11:52

ប៉េកាំង៖ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិន​បានប្រកាសពីការអនុវត្តវិធានថ្មីមួយចំពោះម្ចាស់ទ្រព្យ ក្នុងការកំណត់តម្លៃជួលលំនៅឋានស្នាក់នៅតាមក្រុងសំខាន់ៗ មិនឱ្យលើសពី ៥ភាគរយឡើយក្នុងមួយ​ឆ្នាំ។ សារព័ត៌មាន Reuters ចេញផ្សាយក