ដីឡូតិ៍

មាន 2 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដីឡូតិ៍ ត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន Bunthoeun Chhut 27/September/2021 15:03

អ្នកអភិ​វឌ្ឍដីឡូតិ៍ត្រូវ​​ដាក់ប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍលំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិ ដែលលក្ខណ្ឌតម្រូវនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាតុល្យភាពផលប្រយោជន៍​អ្នកអភិវឌ្ឍ​និងអ្នកប្រើប្រាស់

៧ ចំណុចទិញដីឡូតិ៍ ឬលំនៅឋាន កុំឲ្យមានហានិភ័យ Bunthoeun Chhut 23/September/2021 18:28

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបង្ហាញពី​ប្រកាសស្តីពី «ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលវត្ថុ» ក្នុងគោលដៅ​បញ្ចៀសហានិភ័យ​ដល់​អ្នកទិញអចលនទ្រព្យដូចជា​ ផ្ទះ ឬដីឡូតិ៍ នៅពេលទិញ​ពី​ម្ចាស់គម្រោង​។​ ប្រកាស