ដីនៅសៀមរាប

មាន 1 អត្តបទ
ទីផ្សារដីធ្លីនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាទីផ្សាររបស់អ្នកទិញ Bunthoeun Chhut 04/August/2020 16:19

ខេត្តសៀមរាប​៖ ទីផ្សារដីធ្លីនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាទីផ្សារដែលផ្តល់ឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកមានលុយច្រើនដើម្បីទិញចូលទុកចំណេញ ស្របពេលអចលនទ្រព្យប្រភេទនេះកំពុងដាក់លក់កាន់តែច្រើនឡើងនិងសុទ្ធសឹងមានទីតាំងនៅត