ដីធ្លីភ្នំពេញ ២០១០ ២០២០

មាន 1 អត្តបទ
10 ឆ្នាំចុងក្រោយពីតម្លៃដីធ្លីតាមទីតាំងសំខាន់ៗនៅរាជធានីភ្នំពេញ Bunthoeun Chhut 14/January/2021 18:10

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃដីធ្លីក្នុងខណ្ឌចំនួន៧នៅរាជធានីភ្នំពេញ បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅ ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយ ដោយតំបន់ខ្លះកើនឡើងជិត ៣ ដង ហើយខ្លះទៀតបានកើនឡើងជិត ៥ ដងក្នុងចន្លោះពេលរវាងឆ្នាំ ២០១០ ដល់ឆ្នាំ២០២០។ នេះបើតាមរបាយ