ដីធ្លីបាត់ដំបង

មាន 1 អត្តបទ
ស្រុកសំខាន់ៗបួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានតម្លៃដីប្រហាក់ប្រហែលគ្នា Bunthoeun Chhut 06/August/2021 17:16

ខេត្តបាត់ដំបង៖  ទីតាំងដីធ្លីស្ថិតក្នុងស្រុកចំនួនបួន ដែលជាតំបន់មានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗក្នុងខេត្តបាត់ដំបង​ មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលអ្នកវិនិយោគអាចរកទិញបានក្នុងតម្លៃចាប់​ពី ៥០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉