ដីធ្លីទូទាំង១៤ខណ្ឌ

មាន 1 អត្តបទ
ខណ្ឌ4 បង្ហាញពីប្រតិបត្តិការទិញ-លក់សកម្មជាងគេនៅភ្នំពេញ Bunthoeun Chhut 03/August/2021 16:22

ភ្នំពេញ៖ ខណ្ឌ ៤ ដែលសុទ្ធសឹងជាតំបន់ទីប្រជុំជនថ្មីនៃរាជធានីភ្នំពេញ មាន​ចំនួន​ទិញ-លក់ដីធ្លី​សកម្មជាងគេ ដោយចំនួនទិញ-លក់​ក្នុង​ខណ្ឌទាំង៤នេះ បូកបញ្ចូលគ្នាមានចំណែកដល់ទៅជាង ៨០ភាគរយ នៃការទិញលក់ដីធ្លីសរុបក្នុងខ