ដីធ្លីខេត្តព្រះសីហនុ តម្លៃទីផ្សារ

មាន 1 អត្តបទ
ការប្រែប្រួលតម្លៃដីនៅខេត្តព្រះសីហនុរវាងឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២០ Bunthoeun Chhut 06/January/2021 17:46

ព្រះសីហនុ៖ តម្លៃដីនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅតាមសង្កាត់សំខាន់ៗជាច្រើនបានត្រលប់មករកតម្លៃទីផ្សារវិញកាលពីឆ្នាំ ២០២០ បន្ទាប់ពីបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកកាលដើមឆ្នាំ ២០១៩ ស្របពេលតម្លៃដីនៅតំបន់ខ្លះបន្តកើនឡើងរវាងឆ្នាំ ២០១៩ និ