ដីធ្លិក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ

មាន 1 អត្តបទ
តម្លៃដីខ្ពស់បំផុតនៅភ្នំពេញ ទាបជាងឆ្ងាយនៅឡើយធៀបនឹងតម្លៃដីខ្ពស់បំផុតនៅបាងកក Bunthoeun Chhut 31/March/2021 18:48

ភ្នំពេញ៖​ តម្លៃ​ដីនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញ​បច្ចុប្បន្ន​នៅមានតម្លៃទាបជាងឆ្ងាយនៅឡើយ​ធៀប​នឹងតម្លៃដីតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នាក្នុងទីក្រុងបាងកក​នៃប្រទេសថៃ។ នេះបើយោងតាមតារាង​តម្លៃ​ដីធ្លីពីក្រុម