ជាយក្រុងភ្នំពេញ

មាន 1 អត្តបទ
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានកំពុងពង្រីកទៅតំបន់នេះ Bunthoeun Chhut 12/March/2021 15:26

ខណ្ឌកំបូលជាខណ្ឌចុងក្រោយគេមួយដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ ២០១៩ ត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់មួយនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការ​ទាក់ទាញ​គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន។ ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅដ្