ច្រឹក សុខនីម

មាន 2 អត្តបទ
កិច្ចសហការបង្កើនទំនុកចិត្តទីផ្សារអចលនទ្រព្យ តាមរយៈវិស័យមូលបត្រ និងបរធនបាលកិច្ច Bunthoeun Chhut 17/September/2022 17:33

ក្រុមហ៊ុន Zillennium Group ដែលជាបណ្តុំទីផ្សារអចលនទ្រព្យដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជា បានសម្រេចកិច្ចសហការជាមួយ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីសក្តានុពលនៃវិស័យមូលបត្រ វិស័យបរធន

គោលយុទ្ធសាស្រ្តអទិភាព 3 ដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យជោគជ័យ Bunthoeun Chhut 03/August/2020 18:44

ក្រុងព្រះសីហនុ៖ ការរីកចម្រើននៃវិស័យអចលនទ្រព្យបានបង្កើតឱកាសវិនិយោគ និងឱកាសរីកចម្រើនដល់អ្នកប្រកបរបរក្នុងវិស័យនេះជាច្រើន ជាពិសេសអ្នកមានអាជីពជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ។ នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះ។​ ល