ចំណូលអកម្ម

មាន 1 អត្តបទ
ទិញអចលនទ្រព្យរង់ចាំឡើងថ្លៃលក់យកចំណេញ ឬបង្កើតចំណូលអកម្ម មួយណាជាជម្រើសល្អ? Bunthoeun Chhut 05/January/2022 16:36

ការទិញអចលនទ្រព្យទុកលក់យកចំណេញពេលឡើងថ្លៃ​ (capital gain or appreciation) និងការទិញអចលនទ្រព្យបង្កើតចំណូលអកម្ម ឬលំហូរសាច់ប្រាក់ (cash flow) ត្រូវបានចាត់ទុកថា ​ជាជម្រើសល្អក្នុងចំណោមជម្រើសផ្សេងៗទៀត ដែលអាចប