ឃីម សុខ​ហេង

មាន 1 អត្តបទ
លោកឃីម សុខហេង៖ កម្ពុជា ជាច្រកយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ Bunthoeun Chhut 26/March/2022 19:40

ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា​ កាន់តែបង្ហាញពីសក្តានុពល ដែលកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងពីអ្នកវិនិយោគនៅបរទេស ដោយបានសម្លឹងមើលកម្ពុជា ជាច្រកយុទ្ធសាស្រ្តដ៏សំខាន់សម្រាប់ការវិនិយោគ។ នេះបើតាមអ្នកវិនិ