គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយនៅអាមេរិកចែកប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ ១០ លានដុល្លារដល់បុគ្គលិក Bunthoeun Chhut 12/December/2019 15:45

អត្ថបទប្រែសម្រួល បាល់ទីម័រ៖ ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយនៅ​រដ្ឋ បាល់ទីម័រ សហ​រដ្ឋ​អា​មេរិក​បានប្រ​កាស​ផ្តល់​ទឹកប្រាក់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​​ ១០ លានដុល្លារ​ដល់​បុគ្គលិករបស់​ខ្លួន​សរុប​ ១៩៨ នាក់​​ បន្ទាប់​ពី​ក្រ