គម្រោងសាងសង់

មាន 1 អត្តបទ
សំណង់លំនៅដ្ឋានមានចំណែក ៨៧% នៃចំនួនគម្រោងស្នើសុំសាងសង់សរុប Bunthoeun Chhut 12/July/2021 16:53

ភ្នំពេញ៖ សំណង់លំនៅដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបន្តមានចំណែកធំជាងគេជិត ៨៨ ភាគរយ នៃចំនួនគម្រោងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតសាងសង់សរុបជិត​ ២ពាន់គម្រោង ក្នុងរយៈពេល៥ខែ ឆ្នាំ២០២១។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង