គម្រោងវិនិយោគ ខេត្តកណ្តាល CDC រោងចក្រឧស្សាហកម្ម

មាន 1 អត្តបទ
ខេត្តកណ្តាលទទួលទុនវិនិយោគជាង ២០០ លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល៨ខែឆ្នាំនេះ Bunthoeun Chhut 07/September/2020 13:02

ខេត្តកណ្តាល៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័តគម្រោង​ចំនួន ១២ ក្នុងខេត្តកណ្តាលនៅរយៈពេល៨ខែដំបូងឆ្នាំ ២០២០ នេះដែលមានទុនវិនិយោគសរុបជាង ២១៩ លាន​ដុល្លារ។​ យោងតាមការ​ចេញផ្សាយរបស់ CDC ដែលជាស្ថ