គម្រោងធំៗ

មាន 1 អត្តបទ
យល់ដឹងពីការវិវឌ្ឍតម្លៃដីទាំងបីដំណាក់កាលនេះដើម្បីវិនិយោគបានចំណេញខ្ពស់ Bunthoeun Chhut 04/August/2021 15:43

ការអភិវឌ្ឍគម្រោង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ធំៗរបស់រដ្ឋាភិបាល​ តែង​ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ហើយ​​ជាទូទៅអ្នកវិនិយោគជំនាញតែងចាប់យកឱកាសពីការ​ឡើងថ្លៃនៃដីធ្លីពីការអភិវឌ្ឍ​គម្រោងធំៗទាំងនេះជា​បីដ