គម្រោងទេសចរណ៍ រីហ្សត

មាន 1 អត្តបទ
តំបន់ពីរក្នុងខេត្តរតនគិរីកំពុងទាក់ទាញលើគម្រោងវិនិយោគទេសចរណ៍ Bunthoeun Chhut 13/January/2021 16:46

ខេត្តរតនគិរី៖ តំបន់បឹងយក្សលោម និងក្រុងបានលុង នៃខេត្តរតនគិរី បានក្លាយជាតំបន់ទាក់ទាញជាងគេលើការវិនិយោគរីហ្សតម្រាកលម្ហែកាយ ដោយគិតមកទល់បច្ចុប្បន្នតំបន់ទាំងពីររនេះមានរីហ្សត១៣កន្លែង ហើយរំពឹងថានឹងកើនឡើងបន្ថែម