ខេត្តស្វាយរៀង សេដ្ឋកិច្ច វិនិយោគ អចលនទ្រព្យ អ្នកឯកទេសដីធ្លី

មាន 1 អត្តបទ
ប្រាំចំណុចបង្ហាញពីសក្តានុពលខេត្តស្វាយរៀងដែលមិនគួរមើលរំលង Bunthoeun Chhut 21/September/2020 14:33

ខេត្តស្វាយរៀង៖  ខេត្តស្វាយរៀងដែលស្ថិតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍ ហើយមានចម្ងាយប្រមាណ ១២៥គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងបង្កើនសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងភាពទាក់ភាពក្នុងការវិនិយោគតាមរយៈសូចនាករសំខាន់ៗមួយចំន