ខេត្តបាត់ដំបង

មាន 2 អត្តបទ
ការរីកដុះដាលនៃគម្រោងបុរី កំពុងបង្កើនតម្លៃដីធ្លីក្នុងក្រុងបាត់ដំបង Bunthoeun Chhut 11/August/2021 18:15

ខេត្តបាត់ដំបង៖ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បុរីលំនៅឋាន​កំពុងរីកដុះដាល​ក្នុងតំបន់ក្រុងបាត់ដំបង  ដែលគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នមាន៦ គម្រោងធំៗ ហើយគម្រោងបុរីទាំងនេះបានជួយបង្កើនតម្លៃដីដែលនៅជុំវិញ។ លោក កែវ សារ៉ន ប្រធានសាខាក្

ស្រុកសំខាន់ៗបួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានតម្លៃដីប្រហាក់ប្រហែលគ្នា Bunthoeun Chhut 06/August/2021 17:16

ខេត្តបាត់ដំបង៖  ទីតាំងដីធ្លីស្ថិតក្នុងស្រុកចំនួនបួន ដែលជាតំបន់មានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗក្នុងខេត្តបាត់ដំបង​ មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលអ្នកវិនិយោគអាចរកទិញបានក្នុងតម្លៃចាប់​ពី ៥០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉