ខណ្ឌចំការមន ទីផ្សារខុនដូ ឆ្នាំ២០២០

មាន 1 អត្តបទ
ខណ្ឌចំការមនមានចំនួនខុនដូច្រើនជាងគេ ក្នុងចំណោមខណ្ឌទាំងអស់នៅភ្នំពេញ Bunthoeun Chhut 07/January/2021 09:39

ក្នុងចំណោមខណ្ឌទាំង១៤ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខណ្ឌចំការមនមានភាពលេចធ្លោជាងគេលើចំនួនខុនដូរហូតដល់ទៅ២៦ ភាគរយនៃចំនួនយូនីតខុនដូសរុបនៅភ្នំពេញ​។ គិតមកត្រឹមឆ្នាំ ២០២០ ខណ្ឌចំការមនមានគម្រោងខុនដូ ៨១គម្រោង ហើយគម្រោងទាំ