ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន

មាន 2 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដីឡូតិ៍ ត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន Bunthoeun Chhut 27/September/2021 15:03

អ្នកអភិ​វឌ្ឍដីឡូតិ៍ត្រូវ​​ដាក់ប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍលំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិ ដែលលក្ខណ្ឌតម្រូវនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាតុល្យភាពផលប្រយោជន៍​អ្នកអភិវឌ្ឍ​និងអ្នកប្រើប្រាស់

housing license developments
បណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន បែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ ហើយខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ? Bunthoeun Chhut 23/September/2021 17:42

អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងអគារសហកម្មសិទ្ធិ (ខុនដូ, អគារការិយាល័យ, អគារផ្សារ) ត្រូវបាន បែងចែកជាពីរប្រភេទ ដែលក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍត្រូវជ្រើសរើសមុននឹង​អាចធ្វើ​ប្រតិបត្តិការលក់-ទិញបាន។​ យោងតាមប្រ