ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលំដាប់ពិភពលោក

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិអាយុជាង ២០០ ឆ្នាំបើកដំណើរការនៅកម្ពុជា Bunthoeun Chhut 12/November/2021 15:21

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រង​អចលនទ្រព្យលំដាប់ពិភពលោក Chestertons មានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស បានប្រកាស​បើកដំណើរការនៅកម្ពុជា​​នៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ដោយបញ្ជាក់ថា​កម្ពុជា​ជាទីផ្សារ «គន្លឹះ, រីកចម្រើនខ្លាំង»