ក្រុងបូកគោ

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុងបូកគោ ត្រូវបានបង្កើតជាក្រុងថ្មីនៃខេត្តកំពត Bunthoeun Chhut 30/March/2021 16:17

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកំណត់យកឃុំចំនួនបី នៃស្រុកទឹកឈូ ដើម្បីបង្កើតជាក្រុងនៃខេត្តកំពត ដែលមានឈ្មោះថា “ក្រុងបូកគោ”។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាល។ យោងតាមអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្តេច តេជោនាយ