ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

មាន 1 អត្តបទ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាន់តែបង្ហាញពីសារសំខាន់វិស័យអចលនទ្រព្យ ចំពោះសេដ្ឋកិច្ច Bunthoeun Chhut 27/January/2021 13:43

ភ្នំពេញ៖ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល​បានចាត់ទុកវិស័យ សំណង់ និងអចលនទ្រព្យកម្ពុជា ជាចន្ទល់សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់​ក្នុងពេល​មានវិបត្តិ ដោយវិស័យនេះបានរួមចំណែក​ធ្វើ​ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទាបមួយ