ក្នុងតំបន់អាស៊ាន

មាន 1 អត្តបទ
ការទិញ-លក់អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា និងអាស៊ានរក្សាសកម្មភាពធម្មតាអំឡុងពេល “បិទខ្ទប់” Bunthoeun Chhut 27/April/2021 17:14

ភ្នំពេញ៖  ការទិញលក់​អចលនទ្រព្យនៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់​អាស៊ានរួមទាំង​​កម្ពុជាផង​ នៅតែរក្សាសកម្មភាពធម្មតាក្នុងអំឡុង​ពេលនៃការបិទខ្ទប់ទីក្រុង ដោយសារការសម្របខ្លួនរបស់អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យនេះ និង​ការរីកចម្